Algemene Voorwaarden Verkopen via Designhunter.nl. (voor Direct Partners)

(versie 01 oktober 2020)

Hierna zijn de "Algemene Voorwaarden Verkopen via Designhunter.nl." opgenomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die wij met jou sluiten voor het door ons verkopen van jouw design artikelen via designhunter.nl.

Artikel 1 - Definities

 • Aanbiedingsbrief: het voorblad van de Overeenkomst waarin ondermeer de commerciële afspraken (kosten en Vergoeding) staan die wij met jou hebben gemaakt
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Verkopen via Designhunter.nl. inclusief Bijlage 1 en Bijlage 2 en de Verkoophandleiding.
 • Artikelen: artikelen waaronder begrepen meubels, verlichting en accessoires die wij op het Platform namens jou te koop aanbieden aan Gebruikers.
 • Bezoekers: natuurlijke personen die via het Internet het Platform bezoeken.
 • Content: de Verkoopprijs, de (technische) specificaties, gebruiksvoorschriften, afmetingen en andere toepasselijke informatie over Artikelen inclusief bijpassende afbeeldingen en video’s die door ons worden getoond op het Platform.
 • Herroepingstermijn: de wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen een Klant (consument) de Koopovereenkomst kosteloos eenzijdig kan ontbinden.
 • Jij, je of jouw: de rechtspersoon aan wie wij een aanbod hebben gedaan als bedoeld in artikel 2.1 en die dat aanbod vervolgens heeft geaccepteerd. Op het Platform ben jij een Directe Partner.
 • Klant: een Bezoeker die een Artikel koopt via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen jou en een Klant door de bestelling van een Artikel door de Klant via het Platform.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die jij en wij sluiten voor het aanbieden en verkopen van Artikelen aan Bezoekers via het Platform bestaande uit de aanbiedingsbrief en deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoophandleiding).
 • Platform: het e-commerce platform inclusief de door een derde geleverde betaaldienstverlening, dat wij ontsluiten via de url http://www.designhunter.nl/, waarop wij namens jou en voor jouw rekening en risico Artikelen aan Bezoekers te koop aanbieden.
 • Vergoeding: de commissie over de Verkoopprijs die jij aan ons moet betalen zoals beschreven in de Aanbiedingsbrief.
 • Verkoophandleiding: een beschrijving van de processen en regels die van toepassing zijn op het Platform.
 • Verkoopprijs: de op het Platform geadverteerde prijs inclusief verzendkosten, eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd en BTW.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.30 uur met uitzondering van zon- en feestdagen.
 • Wij of ons: TBBA B.V. Keizersgracht 676 1017 ET Amsterdam geregistreerd in het handelsregister van de KvK onder nummer 74514199.

Artikel 2 – de Overeenkomst

 1. Wij kunnen je een aanbod doen om namens jou Artikelen uit jouw assortiment te koop aan te bieden op het Platform. Ons aanbod is samengesteld uit de Aanbiedingsbrief en deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoophandleiding). Doordat jij ons aanbod schriftelijk accepteert sluiten wij met jou de Overeenkomst. De startdatum van de Overeenkomst is de datum waarop wij de correcte ontvangst van je acceptatie per e-mail aan je hebben bevestigd. Aansluitend starten wij samen de implementatie van jouw Content feed op het Platform in overeenstemming met het proces dat is beschreven in de Verkoophandleiding. Na implementatie starten wij met de verkoop via het Platform van de overeengekomen selectie aan Artikelen.
 2. Vanaf de startdatum van de Overeenkomst bieden wij namens jou te koop aan en verkopen wij in jouw naam en voor jouw rekening en risico, in overeenstemming met de Overeenkomst, via het Platform de overeengekomen selectie aan Artikelen. Als tegenprestatie ben je aan ons de Vergoeding verschuldigd. Je betaalt de Vergoeding iedere keer als wij namens jou een Verkoopovereenkomst sluiten. Artikel 6 regelt hoe je de Vergoeding aan ons betaald.
 3. Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van alle gegevens, inclusief Content, die je aan ons verstrekt. Als wij iets niet goed doen omdat de gegevens niet kloppen, bijvoorbeeld wij betalen op een verkeerde bankrekening of tonen verkeerde Content aan Bezoekers, dan kan je ons dat niet aanrekenen.

Artikel 3 - Aanbod

 1. Jij moet ervoor zorgen dat alle Artikelen, en de bijbehorende Content, die wij op het Platform zullen gaan aanbieden voldoen aan de Verkoophandleiding.
 2. Bij jouw Artikel aanbod nemen wij op het Platform een pagina op met de minimale wettelijke informatie die moeten verstrekken aan Bezoekers. Hier valt onder meer onder: je zakelijke identiteit en contactgegevens, toepasselijke bezorgkosten, wijze van verzending en/of bezorging, garantie informatie en eventuele specifieke informatie rondom het gebruik van het Herroepingsrecht door Klanten. Wij verwachten van jou dat je deze informatie uiterlijk op de startdatum van de Overeenkomst per e-mail aan ons verstrekt. Wijzigingen moeten worden verstrekt uiterlijk 1 week voordat ze van kracht worden. De minimaal noodzakelijke informatie staat beschreven in de Verkoophandleiding.
 3. Wij bepalen de Design categorieën die wij tonen op het Platform en de indeling van een Artikel in een categorie. Als wij dat nodig vinden kunnen wij categorieën verwijderen of een indeling aanpassen, zonder dat dit leidt tot enige daaraan verbonden aanspraak op ons.
 4. Jij garandeert ons dat je het recht hebt om jouw Artikelen online te koop aan te bieden aan consumenten in Nederland. Indien een derde vindt dat een Artikel wordt aangeboden op het Platform in strijd met een aan hem toekomend recht, dan mogen wij zonder ons voorafgaande verzoek het aanbod van het Artikel tijdelijk of permanent van het Platform verwijderen.
 5. Wij tonen het overzicht van Artikelen op het Platform voor Bezoekers standaard op basis van “Populariteit”. De criteria die gelden bij het vaststellen van Populariteit staan beschreven in de Verkoophandleiding. Bezoekers kunnen zelf een alternatieve sortering van Artikel op het Platform toepassing op basis van Korting, Naam en Prijs.
 6. Wij mogen jouw aanbod aan Artikelen, of bijbehorende Content, geheel of gedeeltelijk niet op het Platform opnemen of daarvan verwijderen, indien wij vinden dat dit aanbod of de Content onjuist, onvolledig of misleidend is, in strijd is met toepasselijke wettelijke regels of deze Gebruikersvoorwaarden of naar ons oordeel schadelijk kan zijn voor onze reputatie of de reputatie van andere verkopers op het Platform.

Artikel 4 - Bestelling en levering

 1. Een Bezoeker kan op het Platform een Artikel bestellen dat onderdeel uitmaakt van jouw aanbod. Iedere bestelling wordt door ons verwerkt volgens het bestelproces dat staat in de Verkoophandleiding. Wij zorgen ervoor dat het bestelproces en de bijbehorende informatie voldoet aan de toepasselijke wettelijke eisen.
 2. Als je een bestelling ontvangt van een Bezoeker dan mag je die bestelling niet afwikkelen buiten het Platform om.
 3. Als je een besteld Artikel verzendt of dat bezorgt bij de Klant, dan maak je steeds gebruik van een etiket waarop het bij de bestelling behorende designhunter.nl bestelnummer is opgenomen.

Artikel 5 - Klantrelatie

 1. Als een Klant via het Platform een bestelling plaatst voor een Artikel dan komt hierdoor een Koopovereenkomst tot stand tussen jou en de Klant. Wij sturen deze bestelling via het Platform aan je door in overeenstemming met de procesbeschrijving in de Verkoophandleiding. Op de Koopovereenkomst zullen wij namens jou de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl van toepassing verklaren. Deze voorwaarden zijn als Bijlage 1 aan deze Algemene Voorwaarden toegevoegd.
 2. Je accepteert dat wij geen partij zijn bij de Koopovereenkomst. Wij zijn alleen je vertegenwoordiger bij het tot stand komen van de Koopovereenkomst.
 3. Jij bent verplicht om voor eigen rekening en risico en op een juiste manier de Koopovereenkomst na te komen. Jij vrijwaart ons tegen iedere vordering die een Klant instelt tegen ons als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. Je gaat er mee akkoord dat je bij het nakomen van Koopovereenkomst steeds de servicelevels hanteert die wij hebben opgenomen in Bijlage 2 . Als je je niet houdt aan deze servicelevels dan mogen wij de verkoop van jouw Artikelen eenzijdig opschorten. Wij mogen servicelevels eenzijdig wijzigen.
 5. Als je een verkocht Artikel verstuurt aan de Klant of bij hem bezorgt, dan dien je ons een track and trace nummer te sturen of ons op de hoogte te stellen van de afgesproken bezorgdatum voor het Artikel.
 6. Alle “aftersales”, waaronder begrepen maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is voor je eigen rekening en risico. Jij garandeert dat je alle ontvangen vragen van Klanten binnen 24 uur zal beantwoorden.
 7. Je bent verplicht om je aanbod en de uitvoering van de Koopovereenkomst te laten overeenstemmen met alle toepasselijke regelgeving en de geldende versie van Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl. Je mag niet van deze voorwaarden afwijken of de koopovereenkomst met een Klant buiten het Platform om (her)sluiten.
 8. Wij sturen Klanten bij het tot stand komen van de Koopovereenkomst een bevestiging per email van het tot stand komen van de Koopovereenkomst. Al het contact na het verzenden van de bevestiging verloopt direct tussen jou en de Klant in overeenstemming met het bepaalde in de Verkoophandleiding. Wij hebben het recht om ook na de bevestiging nog direct met de Klant te communiceren als dat nodig is om klachten af te wikkelen.

Artikel 6 - Betalingen

 1. Je betaalt aan ons per via het Platform verkocht Artikel de Vergoeding, tenzij de Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht. De hoogte van de Vergoeding per Design categorie is opgenomen in de Aanbiedingsbrief. Wij mogen de hoogte van de Vergoeding voor iedere categorie twee keer per jaar eenzijdig aanpassen. Je krijgt hier 7 kalender dagen voorafgaand aan de ingang van de wijziging per e-mail een bericht over.
 2. Wij zullen het bestelproces op het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan ons betalen. Iedere betaling door een Klant wordt namens jou door ons geïncasseerd. Als de Klant niet betaald dan mogen wij verschuldigde bedragen bij de Klant incasseren, jij bent daartoe niet bevoegd. Als de Klant volledig aan ons heeft betaald dan heeft hij/zij volledig voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit de Koopovereenkomst.
 3. Jij mag geen rechtstreekse betalingen van Klanten accepteren. Als je per ongeluk toch een rechtstreeks betaling accepteert, dan zal je het ontvangen bedrag aan de Klant terugbetalen en de Klant erop wijzen dat betaling uitsluitend aan ons mag plaatsvinden.
 4. De Verkoopprijs moet ten minste gelijk zijn aan de verkoopprijs waarvoor je het Artikel op je eigen website of offline aanbiedt. Indien de Klant kan aantonen dat de Verkoopprijs van een Artikel ten tijde van de aanschaf via het Platform hoger ligt dan de verkoopprijs die je op je eigen website of offline in rekening brengt, dan zullen wij het verschil aan de Klant betalen aangevuld met een coulancevergoeding van maximaal vijf euro (€5,--). Wij mogen dit betaalde bedrag vervolgens op je verhalen.
 5. Indien een Koopovereenkomst binnen de Herroepingstermijn wordt ontbonden, dan zullen wij de betaling rechtstreeks aan de Klant terugbetalen binnen de termijn die wordt genoemd in de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl. Indien je de betaling van deze Koopovereenkomst al van ons hebt ontvangen dan mogen wij dit bedrag verrekenen met toekomstige betalingen die wij aan je doen of op je verhalen indien er geen toekomstige betaling is. Wordt een Koopovereenkomst na de Herroepingstermijn ontbonden, dan moet een Klant zich rechtstreek tot jou wenden om een retour betaling aan te vragen. De vergoeding mogen wij in dat geval houden. Wij zijn niet verplicht om de eventuele schade die je lijdt als gevolg van het herroepen of later ontbinden van de Koopovereenkomst door een Klant aan je te vergoeden. Wij hebben het recht om bij het ontbinden van de Koopovereenkomst binnen de Herroepingstermijn een handlingfee in rekening te brengen zoals beschreven in de Aanbiedingsbrief.
 6. De door ons van Klanten ontvangen betalingen worden, na aftrek van de Vergoeding en eventuele verrekening(en) in overeenstemming met artikel 6.7, door ons op je bankrekening gestort. Wij gebruiken hiervoor het rekeningnummer dat je aan ons hebt opgegeven. Wij betalen in principe eenmaal per maand uit. Voor betalingen maken wij in jouw naam een factuur op.
 7. Wij mogen de Vergoeding die je aan ons moet betalen verrekenen met de eerstvolgende uitbetaling van door ons ontvangen betalingen van Klanten. Wij kunnen in plaats hiervan ook een factuur sturen die je dan binnen 14 dagen na ontvangst moet betalen.
 8. Als wij een factuur aan je hebben gestuurd en je betaalt die factuur niet op tijd aan ons, dan mogen wij de verkoop van jouw Artikelen zonder voorafgaande aankondiging opschorten.

Artikel 7 - E-mailcommunicatie

 1. Alle communicatie die jij hebt met de Klant dient te verlopen per e-mail. Eventuele telefonisch gemaakte afspraken worden per e-mail aan de Klant bevestigd. Jij dient ons van iedere e-mailcommunicatie een cc bericht te sturen via [email protected] Alle cc-berichten mogen door ons worden opgeslagen voor de volgende doelstellingen:
  1. Jou of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  2. te beoordelen of de je voldoet aan de overeengekomen servicelevels en de garanties in artikel 10.1; en
  3. procesverbeteringen te analyseren.
 2. Alle cc-berichten worden minimaal 2 jaar door ons bewaard.

Artikel 8 - Gebruik Content

 1. Je dient aan ons per Artikel de Content te verstrekken die wij hebben beschreven in de Verkoophandleiding. Content moet door jou worden aangeleverd in de vorm van een real-time feed die voldoet aan de technische en format eisen die zijn genoemd in de Verkoophandleiding. Alle Content moet voldoen aan de eisen van dit artikel 8.
 2. Je garandeert aan ons dat Content:
  1. die bestaat uit prijsinformatie voldoet aan toepasselijke wetgeving, niet misleidend is en steeds wordt weergegeven inclusief toepasselijke BTW.
  2. geen verwijzingen bevat naar kortingen, garantieregelingen, "verkoopkreten" of andere producten;
  3. die bestaat uit afbeeldingen of video’s, geen korting labels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
  4. geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  5. volledig in de Nederlandse taal is opgesteld.
 3. Jij geeft hierbij aan ons een niet- exclusieve, overdraagbare licentie op alle aangeleverde Content voor de duur van de Overeenkomst voor zover die licentie nodig is voor ons om deze voorwaarden te kunnen uitvoeren en om het Platform te kunnen exploiteren.
 4. Wij mogen Content eenzijdig verwijderen, wijzigen of aanpassen.
 5. Jij vrijwaart ons volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 8.

Artikel 9 – Bescherming van persoonsgegevens

 1. Wij geven je alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens") die je redelijkerwijs nodig hebt om de Koopovereenkomst uit te voeren, waaronder begrepen de after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant voor de verstrekking zijn toestemming heeft gegeven. Het gaat in ieder geval om naam, adres en woonplaats, e-mailadres en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.
 2. Jij mag persoonsgegevens van een Klant alleen verwerken als dat nodig is om te voldoen aan de Koopovereenkomst en om te (kunnen) voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. Je hebt niet het recht om Klantgegevens commercieel te exploiteren of te gebruiken.
 3. Jij bent verplicht om alle persoonsgegevens van Klanten te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. Wij garanderen niet dat persoonsgegevens van Klanten die wij aan jou verstrekken juist zijn.

Artikel 10 - Garanties en verplichtingen

 1. Jij garandeert aan ons dat:
  1. alle Artikelen op voorraad bij je zijn in je magazijn;
  2. achtennegentig procent (98%) van de Artikelen worden geleverd binnen de bij het Artikel vermelde levertijd, tenzij op nadrukkelijk verzoek van de Klant een afwijkende levertijd is overeengekomen;
  3. alle Artikelen je eigendom zijn en dat deze door ons via het Platform te koop mogen worden aangeboden aan consumenten;
  4. de informatie in je Content feed niet misleidend is of op een andere wijze in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving;
  5. alle Artikelen geen namaak zijn;
  6. alle Artikelen voldoen aan toepasselijke Nederlandse wettelijke regels;
  7. alle Artikelen goed functioneren en geen gebrek vertonen;
  8. alle Artikelen en de Content geen inbreuk maakt op een recht van een derde, bijvoorbeeld van een fotograaf, ontwerper of een fabrikant;
 2. Je vrijwaart ons tegen alle schade van vorderingen van Klanten en van andere derden als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij ontvangen hierbij van jou een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om je beeld- en woordmerk(en) te tonen bij de Artikelen op het Platform en in communicatie- en reclame-uitingen in de media ten behoeve van de promotie van (het aanbod van) het Platform.
 2. Je ontvangt geen recht van gebruik van onze beeld- en woordmerken voor wat voor een doel dan ook.

Artikel 12 – (Gedeeltelijke) Beëindiging Overeenkomst

 1. Wij kunnen je verbieden om specifieke Artikelen op te nemen in je Content feed. Wij zullen dat alleen doen als je in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden hebt gehandeld. Als wij besluiten om dit te doen dan zullen wij dit vooraf per e-mail aan je melden. Als je ons verbod niet binnen 5 Werkdagen naleeft dan mogen wij de gehele verkoop van je Artikelen stopzetten. Bij ons besluit houden wij ons aan de overige leden van dit artikel 12.
 2. Als je in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden dan zullen wij je per e-mail een beargumenteerd verzoek sturen om te stoppen met de strijdige handeling. Daarbij geven we je standaard 30 kalenderdagen om aan ons verzoek te voldoen. Als je dat niet of niet op tijd doet, dan eindigt de Overeenkomst automatisch aan het einde van de periode van 30 kalenderdagen. Wij kunnen de Overeenkomst onmiddellijk per e-mail beëindigen indien je al driemaal eerder de Gebruikersvoorwaarden niet bent nagekomen.
 3. Tijdens de periode van 30 kalenderdagen van artikel 12.2 kunnen wij de verkoop van jouw Artikelen opschorten. Als wij dat doen zullen we dat in de e-mail die wij aan je sturen expliciet vermelden. Over het algemeen schorten wij je toegang alleen op indien dat gerechtvaardigd wordt door de ernst van je inbreuk op deze Gebruikersvoorwaarden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien wij een redelijk vermoeden van fraude hebben.
 4. Jij en wij kunnen de Overeenkomst altijd beëindigen door opzegging. Hiervoor moet de opzeggende partij een opzegtermijn van 3 maanden aanhouden. Opzegging kan per e-mail.
 5. Wij kunnen de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als jij in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling aan je is verleend of dat er een andere situatie van toepassing is op grond waarvan wij ervan mogen uitgaan dat je niet meer aan je verplichtingen voldoet of zal kunnen voldoen.
 6. Als je het niet eens bent met een beslissing van ons om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de om de verkoop van jouw Artikelen op te schorten kan je per e-mail een beargumenteerde klacht bij ons indienen. Wij zullen op die klacht binnen 5 Werkdagen inhoudelijk reageren.
 7. Wij mogen altijd de functionaliteit van het Platform aanpassen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Jij vrijwaart ons volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 2. Onze aansprakelijkheid uit de Overeenkomst is beperkt tot de Vergoeding die wij aan je hebben uitbetaald in de 12 maanden die direct zijn voorafgegaan aan het schade brengende feit. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die bestaat uit verlies aan omzet, verlies aan winst, schade als gevolg van verlies van gegevens en reputatieschades.
 3. De beperking van aansprakelijkheid in artikel 13.2 geldt niet indien er sprake is van onze opzet en/of grove schuld.

Artikel 14 - Diversen

 1. Wij mogen deze Algemene Voorwaarden en de Verkoophandleiding veranderen. De gewijzigde voorwaarden en handleiding zijn van kracht minimaal 15 kalenderdagen vanaf het moment dat ze via het bij ons bekende e-mailadres aan je zijn medegedeeld. Indien je met een wijziging niet akkoord gaat, dan mag je de Overeenkomst kosteloos beëindigen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Bijlage 1 - Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl

Bijlage 2 – Service Levels

Jij zal voldoen aan de volgende servicelevels:

 • Binnen 24 uur vragen van Klanten beantwoorden;
 • Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 09.00 uur en 17.00 uur;
 • Binnen 24 uur annuleringsverzoeken van de Klant verwerken;
 • Binnen beloofde levertijd bestellingen verwerken en bezorgen;
 • Binnen 24 uur ontvangen retour artikelen verwerken.

Wij verwachten een maximale klanttevredenheid. Dit uit zich in de volgende normen:

 1. Op tijd geleverd

≥ 98% van totaal aantal verzendingen*

 1. Annuleringen

≤ 2% van het aantal bestelde artikelen**

 1. Klantvragen

≤ 5% van het aantal bestelde artikelen

 1. Beantwoording Klantvragen

≥ 90% van de klantvragen binnen 1 werkdag***

 1. Retourzendingen

≤ 5% van totaal aantal bestelde artikelen

 1. Telefoon opnemen

≥ 90% van de gevallen binnen 1 minuut****

 1. Track & Trace-nummer

100% van totaal aantal pakketverzendingen

De servicenorm wordt bepaald over een periode van een week.

* Van alle bestelde artikelen die we kunnen meten op aflevertijd, kijken we of de eerste afleverpoging binnen je leverbelofte valt.

** Dit percentage wordt berekend op basis van je annuleringen, annuleringen door klanten na de beloofde leverdatum en automatische annuleringen vanwege bestellingen die zijn verlopen omdat je deze niet op tijd hebt bevestigd.

*** Dit percentage wordt berekend op basis van alle klantvragen die je per e-mail ontvangt.

**** Op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Populaire Categorieën

StoelenBankenKastenTafelsBedden

Je kunt ons vinden op

iDeal
Visa
Mastercard
American Express

Gebruik van deze site, als onderdeel van Design Hunter, betekent dat je de algemene voorwaarden accepteert en waar van toepassing de algemene voorwaarden van derde verkopers.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

© TBBA B.V