Algemene Voorwaarden Kopen via Desighunter.nl

(versie 30 juni 2020)

Hierna zijn de "Algemene Voorwaarden Kopen via Designhunter.nl" opgenomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing als je gebruikt maakt van http://www.designhunter.nl. Je maakt gebruik als je de website bezoekt en al dan niet doorklikt naar de webwinkel van een van onze affiliate partners of een bestelling plaatst voor een Artikel.

Artikel 1 - Definities

 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Kopen via Designhunter.nl.
 • Artikelen: design artikelen waaronder begrepen meubels, verlichting en accessoires die wij op het Platform te koop aanbieden namens een Verkoper.
 • Externe Verkoper: een externe aanbieder van design artikelen waarvoor wij adverteren op het Platform.
 • Je, jij of jouw: de consument die via het Internet het Platform bezoek of de consument die via het Platform een Koopovereenkomst heeft gesloten met de Verkoper.
 • Koopovereenkomst: de koopovereenkomst voor een Artikel die door onze bemiddeling tot stand komt tussen jou en een Verkoper.
 • Platform: het e-commerce platform dat je kan bezoeken via de url http://www.designhunter.nl.
 • Verkoper: een aanbieder van Artikelen.
 • Wij of ons: TBBA B.V. Keizersgracht 676 1017 ET Amsterdam geregistreerd in het handelsregister van de KvK onder nummer 74514199.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het ieder gebruik dat je maakt van het Platform. Onder “gebruik” valt het bezoeken van het Platform, een eventuele bestelling en koop van een Artikel en het doorklikken naar een website van een Externe Verkoper en de daaropvolgende bestelling binnen de e-commerce omgeving van de Externe Verkoper.
 2. Op de iedere Koopovereenkomst zijn steeds de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl van toepassing.
 3. Alle onze rechten en aanspraken uit deze Algemene Voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door Verkopers.
 4. Wij mogen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze door ons op het Platform zijn gepubliceerd. Als je na publicatie van gewijzigde voorwaarden een bestelling bij ons plaatst voor een Artikel, aanvaard je daarmee de toepasselijkheid van gewijzigde voorwaarden. Het is daarom verstandig om deze algemene voorwaarden regelmatig actief te raadplegen voordat je een nieuwe bestelling doet op het Platform.

Artikel 3 - Klantaccount

 1. Om Artikelen te kunnen bestellen moet je aan de volgende eisen voldoen:
  1. je dient een klant account op het Platform te hebben;
  2. je moet minimaal 18 jaar oud zijn; en
  3. per e-mail bereikbaar zijn.
 2. Wij zijn niet verplicht om een bepaalde bestelling voor een Artikel te verwerken of kunnen aan een bestelling voorwaarden verbinden.
 3. Jij bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van je gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Zorg er dan ook voor dat je deze toegangsgegevens geheimhoudt en laat ze niet door anderen gebruiken.
 4. Je mag je account niet door anderen laten gebruiken.
 5. Jij verklaart dat je je zult houden aan de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl als je een Koopovereenkomst hebt gesloten.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 - Aanbod derde partijen

 1. Jij erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en de Verkoper en dat wij geen partij zijn bij deze overeenkomst of dat worden.
 2. Als je doorklikt op een artikel dat wordt aangeboden door een Affiliate Partner dan verlaat je het Platform en leiden wij je door naar de e-commerce omgeving van de Affiliate Partner. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze e-commerce omgeving en de eventuele koopovereenkomst die je via deze e-commerce omgeving sluit.
 3. Bij vragen en/of klachten over Artikelen moet je altijd rechtstreeks contact opnemen met de Verkoper. Je erkent dat jij in deze gevallen geen beroep kan doen op ons en dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming van een Verkoper, inclusief maar niet beperkt tot levering van een ondeugdelijk Artikel door een Verkoper.

Artikel 5 - Vergoeding en betaling

 1. Jij bent de verkoopprijs van een via het Platform gekocht Artikel aan ons verschuldigd. Jij kan en mag de verkoopprijs niet betalen aan de Verkoper.
 2. Als je niet op tijd betaald, ben je, nadat jij door ons bent gewezen op de te late betaling en wij je een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog te betalen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke vertragingsrente en de toepasselijke wettelijke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 3. De Verkoper heeft onherroepelijk aan ons het recht verleend om alle incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomst met uitsluiting van de Verkoper.

Artikel 6 – Koop van Artikelen

 1. Als je een Artikel koopt dan:
  1. verplicht je je de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl vooraf te lezen en te accepteren;
  2. zal een bestelling voor een Artikel vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl;
  3. heb je het recht om een bestelling binnen de door de Verkoper in de in de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'), met in achtneming van het gestelde in artikel 6.2, onder de voorwaarden zoals in de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl zijn opgenomen.
 2. Als al een bedrag hebt betaald, dan zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de herroeping, aan je terugbetalen. Tenzij de Verkoper aanbiedt het Artikel zelf af te halen mogen wij wachten met terugbetalen tot de Verkoper het Artikel heeft ontvangen of tot jij hebt aangetoond dat je het Artikel hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 7 - Informatie en gebruik gegevens

 1. Jij bent verplicht om je e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat je tijdig kennis kan nemen van door ons of de Verkoper aan jou verstuurde informatie.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor duidelijke vergissingen in informatie (bijvoorbeeld komma verkeerd gezet), ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden door ons aan de Verkoper verstrekt voor zover deze gegevens nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. De Verkoper mag uitsluitend jouw persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst.

Artikel 8 - E-mailcommunicatie tussen jou en de Verkoper

 1. Alle communicatie tussen jou en de Verkoper verloopt per e-mail. Eventuele telefonisch gemaakte afspraken worden door de Verkoper per e-mail aan je bevestigd. Wij krijgen een cc bericht van deze e-mailcommunicatie. Alle cc-berichten mogen door ons worden opgeslagen voor de volgende doelstellingen:
 2. Alle communicatie die via deze e-mailapplicatie verloopt wordt door bol.com op haar servers opgeslagen en kan door bol.com worden ingezien en gebruikt om:
  • de Verkoper of jou in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  • te beoordelen of de Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
  • procesverbeteringen te analyseren.
 3. Alle cc-berichten worden minimaal 2 jaar door ons bewaard.

Artikel 9 - Diversen

 1. Wij hebben het recht om bepaalde privileges op het Platform te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via het Platform Artikelen te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van je transactieverleden op het Platform.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl of in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze door ons worden vervangen door een nieuw door ons op te stellen voorwaarde die zo veel als mogelijk de strekking van de oorspronkelijke vervallen voorwaarde volgt.
 3. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten op het Platform aan te passen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

 1. Op de Algemene Verkoopvoorwaarden Designhunter.nl, het (ver)kopen van Artikelen via het Platform en op de Koopovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
iDealVisaMastercardAmerican Express

Gebruik van deze site, als onderdeel van Design Hunter, betekent dat je de algemene voorwaarden accepteert en waar van toepassing de algemene voorwaarden van derde verkopers.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

© TBBA B.V